— Ты куда?! — Гулять… — Что значит: «Гулять»?! — Гулять — значит отталкиваться ногами от земли и рассекать личиком воздух!
ПИТАННЯ З ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
ІСПИТ Ч. 2 (денна форма навчання)
Поняття зобов'язального права, його сфера дії і місце в системі цивільного права.
Поняття і відмінні особливості зобов'язання. Суб'єкти і об'єкти зобов'язання.
Правова класифікація зобов'язань і критерії її здійснення.
Поняття і види підстав виникнення зобов'язань.
Заміна суб'єктів зобов'язання.
Поняття і види зобов'язань з множинністю осіб.
Солідарні, часткові, субсидіарні та регресні зобов'язання в цивільному праві.
Поняття та принципи виконання зобов'язань.
Принцип належного виконання зобов'язань і його значення у майновому обороті.
Місце, строк та спосіб виконання зобов'язання
Поняття та види цивільно-правових способів забезпечення виконання зобов'язань.
Поняття, предмет, підстави виникнення та види неустойки.
Порука як спосіб забезпечення виконання зобов'язань.
Гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов'язань.
Завдаток як спосіб забезпечення виконання зобов'язань.
Застава як спосіб забезпечення виконання зобов'язань.
Притримання як спосіб забезпечення виконання зобов'язань.
Поняття і підстави припинення зобов'язань.
Припинення зобов'язань при наявності волевиявлення сторін.
Припинення зобов'язань за обставин, що не залежать від волі сторін.
Поняття та правові наслідки порушення зобов'язання.
Прострочення боржника і кредитора у зобов'язанні.
Поняття та види цивільно-правової відповідальності.
Форми цивільно-правової відповідальності. Поняття збитків.
Підстави і умови цивільно-правової відповідальності. Підстави звільнення боржника від цивільно-правової відповідальності.
Співвідношення актів цивільного законодавства і договору.
Поняття, загальна характеристика і види цивільно-правових договорів.
Свобода договору. Зміст і форма договору.
Види умов договору.
Предмет та ціна в цивільно-правовому договорі.
Стадії і способи укладення цивільно-правових договорів.
Вимоги до пропозиції укласти договір та відповіді Ііро прийняття пропозиції. Момент укладення договору.
Зміна та розірвання цивільно-правових договорів.
Публічні договори та договори приєднання в зобов'язальному праві.
Поняття, загальна характеристика і сфера застосування попереднього договору. Договір на користь третьої особи.
Правова характеристика договорів по передачі майна у власність.
Поняття, правова характеристика і види договору купівлі-продажу.
Відповідальність продавця за недоліки проданого майна. Строки пред'явлення вимог та позовної давності у зв'язку з недоліками проданого майна.
Право покупця на обмін товару.
Загальна характеристика договору найму-продажу.
Продаж товарів в кредит.
Особливості договору роздрібної купівлі-продажу.
Договір купівлі-продажу об'єктів нерухомості при приватизації державного майна.
Правова характеристика договору поставки.
Правова характеристика договору контрактації сільськогосподарської продукції.
46. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.
47. Правова характеристика договору міни (бартеру).
48. Правова характеристика договору дарування. Пожертва.
49. Правова характеристика договору ренти.
50. Правова характеристика договору довічного утримання (догляду).
51. Правова характеристика договорів по передачі майна або майнових прав у користування.
52. Поняття, зміст і різновиди договору найму (оренди).
53. Правова характеристика договору прокату.
54. Особливості договорів щодо найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди, транспортного засобу, земельної ділянки.
55. Загальна характеристика договору державного та комунального майна.
56. Правова характеристика договору лізингу.
57. Поняття, правова характеристика та зміст договору найму (оренди) житла.
58. Конституційне право громадян України на житло і способи його реалізації.
59. Загальна характеристика договору найму (оренди) житла. Договір піднайму житла.
60. Загальна характеристика договору найму жилого приміщення за Житловим кодексом.
61. Сторони в договорі найму (оренди) житла. Житлові права та обов'язки наймача, членів сім'ї наймача. Правове положення тимчасових мешканців.
62. Умови надання громадянам житла в домах державного житлового фонду.
63. Ордер на житло та його юридичне значення. Підстави, порядок та правові наслідки визнання ордера недійсним.
64. Ремонт та переобладнання житла, переданого у найм. Плата за користування житлом
65. Зберігання житла за тимчасово відсутніми громадянами. Порядок та підстави визначення громадян такими, що втратили право користування житлом.
66. Зміна договору найму житла. Підстави та окремі випадки зміни договору найму житла.
67. Припинення договору найму житла (поняття та підстави).
68. Виселення наймача та осіб, які проживають разом з ним з житла (підстави, порядок виселення).
69. Правова характеристика договору позички.
70. Правова характеристика договорів щодо виконання робіт.
71. Поняття, зміст і різновиди договору підряду.
72. Правова характеристика побутового підряду.
73. Поняття, правова характеристика та зміст договору будівельного підряду.
74. Правова характеристика на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.
75. Правова характеристика договорів по наданню послуг.
76. Транспортні зобов'язання і транспортні договори. Особливості цивільно-правового регулювання.
77. Особливості правового регулювання укладення і виконання договорів перевезення в залежності від різновидів транспорту.
78. Договір перевезення вантажу. Правове положення вантажоодержувача в договорі перевезення вантажу.
79. Правова характеристика договору чартеру (фрахтування).
80. Правова характеристика договору перевезення пасажира та багажу.
81. Правова характеристика договору транспортного експедирування.
82. Поняття, зміст і різновиди договору зберігання.
83. Особливості правового регулювання окремих видів зберігання.
84. Зберігання на товарному складі.
85. Правова характеристика договору страхування.
86. Форми та види страхування.
87. Порівняльна характеристика договору доручення та договору комісії.
88. Поняття, зміст і загальна характеристика договору доручення.
89. Поняття, зміст і загальна характеристика договору комісії.
90. Поняття, зміст і загальна характеристика договору управління майном.
91. Поняття, зміст і загальна характеристика договору позики.
92. Поняття, зміст і загальна характеристика кредитного договору.
93. Поняття, зміст і різновиди договору банківського вкладу.
94. Поняття, зміст і загальна характеристика договору банківського рахунку.
95. Поняття, зміст і загальна характеристика договору факторингу.
96. Цивільно-правове регулювання розрахункових відносин.
97. Види безготівкових розрахунків.
98. Загальна характеристика договорів з надання фінансових послуг.
99. Загальна характеристика та види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.
100. Поняття та види ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності.
101. Правова характеристика ліцензійного договору.
102. Загальна характеристика договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності.
103. Загальна характеристика договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.
104. Правова характеристика договору комерційної концесії.
105. Цивільно-правове регулювання спільної діяльності.
106. Загальна характеристика договору простого товариства.
107. Загальна характеристика та різновиди недоговірних зобов'язань.
108. Правова характеристика та види зобов'язань, що виникають внаслідок публічної обіцянки винагороди.
109. Правова характеристика зобов'язань, що виникають внаслідок вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.
110. Правова характеристика зобов'язань, що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи.
111. Правова характеристика зобов'язань, що виникають внаслідок створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи.
112. Поняття, загальна характеристика та підстави виникнення зобов'язань із відшкодування шкоди.
113. Особливості відшкодування моральної шкоди.
114. Відповідальність за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки.
115. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду.
116. Особливості відшкодування шкоди, завданої малолітньою, неповнолітньою, недієздатною особою чи кількома із цих осіб.
117. Відповідальність за пошкодження здоров'я та смерть фізичної особи, пов'язаних з виконанням нею трудових обов'язків.
118. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я або смертю.
119. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).
120. Правова характеристика зобов'язань, що виникають внаслідок набуття або збереження майна без достатньої правової підстави.