— Ты куда?! — Гулять… — Что значит: «Гулять»?! — Гулять — значит отталкиваться ногами от земли и рассекать личиком воздух!
Питання до іспиту з курсу політології (2008 - 2009 навч. рік) {Модуль № 1).

Предмет політології. Основні категорії та закони політичної науки.
Функції та методи політології.
Основні історичні етапи становлення політичної доктрини.
Головні ідеї західної політології: американської, французької, німецької, італійської.
Політика як соціальне явище. Політичні відносини - об'єкт політичного аналізу.
Феномен влади: сутність, джерела, різновиди; її соціальні ознаки.
Природа політичного панування і види легітимності влади (за М.Вебером).
Структура політичної влади: суб'єкти, об'єкти, функції та ресурси.
Сфери політичного впливу в соціумі; структура "політичного поля" (за П.Бурдьє).
Взаємодія політичного і правового у механізмі державної влади. Принципи розгалуження влади в державі.
Поняття політичної системи; її функції та механізм дії (Д. Істон, Г. Алмонд).
Структурна характеристика політичної системи суспільства.
Класифікація політичних систем (історичний критерій): імперія, конфедерація, суверенна національна держава.
Автократія, тоталітаризм і демократія - специфіка політичного устрою.
Англо-американська, євро-континентальна, до-індустріальна політичні системи: порівняльний аналіз.
Проблеми демократичної модернізації політичного устрою України.
Політичний режим: сутність, види, механізми здійснення влади.
Демократичний політичний режим: риси і різновиди (ліберальна, конкурентна, плюралістична, національна, "транзитивна" демократія).
Система суб'єктів політики: соціальні та інституціональні. Об'єкти політичного впливу.
Сутність політичної еліти; її соціальні ознаки та структура.
Концепції елітизму в сучасній політології.
Плюралізм елітарних груп соціуму. Закон "циркуляції еліти" (В. Парето).
Соціальні функції та "рольовий" склад еліти в суспільстві. ',
Механізми рекрутування еліти: за системою "гільдій" і "антрепренерський".
Моделі політико-правової взаємодії "еліти влади" та контр-еліти в Україні.
Держава - головний інститут політичної системи: ознаки, атрибути, функції.
Типології держав у політичній доктрині. Система політико-правових інститутів державності.
Політологічна теорія про форми держави: специфіка правління, територіальної організації, ; режиму.
Правова і соціальна держава; сутність, принципи та особливості.
Громадянське суспільство: поняття, ознаки, функції.
Структура і параметри громадянського суспільства: інститути, організації, рухи, асоціації.
Розвиток громадянського суспільства в Україні. Демократичні практики українського соціуму в політиці.
Феномен лідерства; його природа і механізми. Концепції політичного лідерства у науковій традиції.
Модель "ідеального лідера": особистісні й соціальні якості; функції та історичне покликання.
Типології (класифікації) лідерів за критеріями: тип легітимності, політичний стиль, іміджеві ознаки, характер, методи правління (керівництва) тощо.
Технологія й "образи" авторитарного лідерства (Н. Макіавеллі, Д. Волкогонов).
Соціально-політичні й правові чинники висування політичних лідерів у сучасній Україні.

(Модуль № 2).
Основні сфери реалізації політичних практик: державна, правова, ідеологічна, економічна, ; соціальна, культурна, інформаційна, етнічна, міжнародна тощо.
Правова політика держави: види та цілі, суб'єкти і методи реалізації.
Соціально-економічна політика: державні, пріоритети і стратегії політичних партій. Інформаційна політика та її вплив на життя соціуму.
Сутність етнополітики. Політико-правовий аналіз вирішення національного питання в Україні.
Сутність "геополітики" та її концепти. Геополітичні стратегії сучасних держав.
Політична партія: ознаки та функції. Типології партій за різними критеріями.
Характеристики політичних партій: структура, ідейно-політична платформа, методи діяльності, соціальна база і електорат.
Партійні системи сучасності: порівняльна характеристика. Зумовленість типу партійної системи і технологій політичного представництва.
Громадсько-політичні рухи та об'єднання; їх відмінності від партій і специфіка діяльності.
Розвиток партійної системи сучасної України. Зміст політико-партійних зв'язків і правові основи діяльності партій.
Сутність ідеології та її вплив на державотворення і партійне будівництво.
Зумовленість ідеології та політичної практики: тенденції "над-ідеологізації", "деідеологізації" та "реідеологізації".
Політичні доктрини неоконсерватизму та неолібералізму: сутнісний аналіз.
Сучасні радикальні ідеології - неокомунізм, неофашизм.
Демократичний соціалізм" - ідеологія і практика сучасної соціал-демократії.
Політичний процес: зміст і стадії розвитку. Проблема політичної наступності.
Форми і способи реалізації політичного процесу: революція, реформа, війна, путч, бунт, конфлікт, аполітичні кампанії, акції тощо.
Політична трансформація, модернізація, модифікація. Специфіка політичних процесів у посттоталітарних державах.
Західний" і "незахідний" політичний процес: порівняльна характеристика.
Політичні кампанії: сутність, різновиди, цілі та суб'єкти.
Виборча кампанія: політичні стратегії, мобілізаційні тактики щодо електорату, інформаційні ітехнології.
Політична культура: сутність, структура, функції. Взаємовплив правої та політичної культури.
Ціннісні критерії визначення рівня політичної свідомості й культури.
Плюралізм видів політичної культури в соціумі; її класифікації.
Політична субкультура: чинники виникнення, носії, типологія.
Характерні особливості політичної культури української політичної еліти й суспільства.
Політична поведінка як спосіб політичного буття: моделі.та стереотипи. Політичний абсентеїзм.
Суб'єкти й акти політичної поведінки. Політичні статуси та "ролі".
Протестні форми політичної поведінки. Політико-правова оцінка екстремізму.
Політична участь: зміст, форми, мотивація, соціальне призначення.
Різноманіття видів політичної участі: пасивна та активна, конвенційна і неконвенційна, автономна, мобілізована, «ангажована» та ін.
Опозиція як політичний феномен: види, форми і засоби опозиційних дій. Стан опозиції в Україні.
Політичні технології: сутність і види. Стратегія і тактика у змісті політичних технологій.
Політичне рішення: методи підготовки та реалізації (популізм, елітизм, демократизм, консерватизм, радикалізм).
Технології політичного менеджменту та політичного маркетингу.
Лобізм як технологія політичного тиску; його суб'єкти, види і методи дії.
Глобальні проблеми людства: різновиди і шляхи вирішення.
Глобалізація сучасного світу: зміст, тенденції, наслідки.
Міжнародна політика. Політична складова системи міжнародних відносин.
Суб'єкти і механізми функціонування світової (міжнародної) політики.
Міжнародна безпека і національний інтерес у зовнішній політиці. Міжнародні пріоритети України у світовому співтоваристві.