— Ты куда?! — Гулять… — Что значит: «Гулять»?! — Гулять — значит отталкиваться ногами от земли и рассекать личиком воздух!
Тема 4. Міжнародно-правовий захист прав людини

План
Розвиток міжнародно-правового співробітництва в галузі прав людини.
Міжнародно-правові механізми захисту прав людини.
Захист прав людини Європейським судом з прав людини.

Нормативні акти та література

Загальна декларація прав людини, 10.12.1948 р. // Між­народне право в документах / За заг. ред. д.ю.н., проф. М.В Бу­роменського. - X.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. С. 194-198.
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. 16.12.1966 р. // Там же. - С. 198-202.
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культур­ні права, 16.12.1966 р. // Там же. - С. 203-206.
Конвенція про захист прав людини та основних свобод. 4.1 1.1950 р. //Там же. - С. 221-234.
Конституція України // Відом. Верхов. Ради України 1996. - №30. -Ст. 141.
Буроменський М. В. Звернення до Європейського суду Ь прав людини: Практика суду і особливості українського зако­нодавства. - X.: Фоліо, 2000.
Буроменський М. В. Міжнародний захист прав людини та права біженців: Навч. посіб. - К.: Либідь, 2002.
М.Дженіс, Р. Кей, Е. Бредні. Європейське право у галузі прав людини: джерела і практика застосування. - К.: Ар­тек, 1997